تبلیغات

کشتی تا تیرماه تعطیل شد!

جامعه ورزشی آفتاب نو: فدراسیون کشتی با توجه به توصیه اتحادیه جهانی کشتی تا تیرماه سال جاری تمامی برنامه‌های اردویی و رقابت‌های خود را لغو می‌کند. به گ...

کشتی